fbpx

Regulamin sprzedaży sklepu Projekt Egoistka

Regulamin sprzedaży sklepu Projekt Egoistka


Organizatorem ,,Projekt Egoistka” jest firma Monika Klekotko Marketing z siedzibą w Warszawie (01-249) przy ul. Gizów 3 m 70, NIP: 5222928969, Regon: 142455590.

Jeżeli masz pytania to możesz się skontaktować z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@projektegoistka.pl

Życzymy udanych zakupów

zespół Projekt Egoistka

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu sprzedaży, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Okres rozliczeniowy (dotyczy płatności cyklicznych) – okres rozliczeniowy wskazany przez Kupującego przy okazji składania zamówienia;
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Wydarzeniu,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.projektegoistka.pl/regulamin/,
 7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.projektegoistka.pl/sklep/,
 8. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.projektegoistka.pl
 9. Kurs – kurs on-line, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy; wszystkie dostępne Kursy opisane są na Stronie;
 10. Produkt – produkt fizyczny, produkt elektroniczny oraz usługa dostępna w Sklepie Sprzedawcy;
 11. Produkt Elektroniczny – treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym; wszystkie dostępne Produkty Elektroniczne opisane są na Stronie,
 12. Produkt Tradycyjny – produkt fizyczny; wszystkie dostępne Produkty Tradycyjne opisane są na Stronie;
 13. Konto Użytkownika – panel, który umożliwia Kupującemu korzystanie z usługi; Panel służy także do zarządzania danymi, Abonamentem, płatnościami;
 14. Usługa – usługa wykonywana indywidualnie, taka jak np. przeprowadzenie konsultacji, Wydarzenia, usługa abonamentowa; wszystkie dostępne Usługi opisane są na Stronie;
 15. PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Kupującego z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;
 16. PayPal – system płatności elektronicznych PayPal obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349);
 17. Stripe – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Kupującego z siedzibą w 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA Szczegółowe zasady realizacji płatności elektronicznych określają regulaminy płatności dostępne na stronie: https://support.stripe.com
 18. Sprzedawca – Monika Klekotko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Monika Klekotko Marketing” z siedzibą w Warszawie (01-249), ul. Gizów 3 m 70, NIP: 5222928969, Regon: 142455590.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego takie jak:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 • Do korzystania z Produktów Elektronicznych oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną (np. usługa abonamentowa), konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),

e) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

f) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),

g) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 • Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 • Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 • Wszystkie Produkty Tradycyjne oferowane na Stronie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu, Kupujący może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia od Sprzedawcy, kontaktując się z nim pod adresem e-mail biuro@projektegoistka.pl

§ 3

Zalecenia dotyczące
zakupu Produktów oraz korzystania z materiałów

 1. Z uwagi na charakter produktów, w tym to, iż Kupujący otrzymuje dostęp nie tylko do treści  o charakterze teoretycznym, ale również do treści o charakterze praktycznym (m.in. do sesji medytacyjnych, oddechowych, relaksacyjnych oraz medytacji w ruchu), przed zakupem produktu i skorzystaniem z produktu, powinien skontrolować swój stan zdrowia oraz skonsultować z lekarzem, lekarzem prowadzącym, psychologiem lub psychoterapeutą czy w jego przypadku występują ewentualne przeciwwskazania do ćwiczeń i stosowanych przez Sprzedawcę metod.
 2. Postanowienie ust. 1 dotyczy w szczególności osób:
 3. z przewlekłymi stanami chorobowymi, a także osobami mającymi zmniejszoną sprawność fizyczną spowodowaną kontuzjami, urazami lub innymi dolegliwościami ze strony układu ruchowego oraz
 4. z dolegliwościami ze strony układu psychiatrycznego lub które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne lub inne dolegliwości natury psychicznej,
 5. z wątpliwościami, co do tego jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia.


W razie wątpliwości dotyczących wyboru odpowiedniego Produktu lub odpowiednich dla siebie zajęć bądź trudności w znalezieniu rzetelnej konsultacji lekarskiej, wskazane jest zgłoszenie istniejących wątpliwości w tym zakresie Sprzedawcy (biuro@projektegoistka.pl).

 • Ćwiczenia oraz metody proponowane przez Sprzedawcę wykonywane są na własną odpowiedzialność wykonującego ćwiczenia.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań i udziału w zajęciach bez wymaganej konsultacji lekarskiej

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kursy oraz Produkty Elektroniczne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie lub inne prawa umożliwiające udostępnianie ww. treści przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie ww. treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


§ 5

Zakupy

 1. O ile nie wynika inaczej z opisu produktu, w celu zakupu Produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1) wybrać interesujący go Produkt spośród dostępnych na Stronie i kliknąć w przycisk „Kup teraz”, „Dodaj do koszyka”/ „Wybierz wariant” lub inny o podobnej treści,

2) sprawdzić zawartość koszyka i wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane osobowe oraz wybierając sposób płatności,

3) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

4) kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”/ „Dołączam i płacę” lub inny o podobnej treści.

5) Po kliknięciu w przycisk, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu płatności celem dokonania zapłaty za zamówienie.

6) Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe.

§ 6

Zasady płatności  – usługi subskrybcyjne

„Akademia Pozytywnej Egoistki”

 1. Płatności za usługi subskrybcyjne (m.in. za „Akademię Pozytywnej Egoistki”) dokonywane są za pomocą karty kredytowej.
 2. Umowy zawierane są na czas określony zgodnie z wybranym przez Kupującego okresem rozliczeniowym.
 3. Pierwsza płatność jest dokonywana niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 4. O ile Kupujący nie zrezygnuje z usługi przed upływem okresu rozliczeniowego, po upływie okresu rozliczeniowego wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, umowa jest przedłużana automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy.
 5. W przypadku skutecznej płatności, dostęp do platformy jest przedłużany automatycznie o kolejny okres rozliczeniowy.
 6. Przy pierwszej płatności, Kupujący podaje dane swojej karty akceptując kwotę cyklicznej płatności.
 7. Kupujący zobowiązuje się zapewnić na wskazanym rachunku płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności.
 8. W przypadku kiedy opłata nie może zostać pobrana z przyczyn technicznych lub braku środków na koncie Kupującego subskrypcja zostaje automatycznie wstrzymana/anulowana.
 9. Kupujący otrzymuje informację, iż płatność cykliczna się nie powiodła i dostęp do platformy zostaje wstrzymany.
 10. Po usunięciu problemów technicznych oraz przywróceniu możliwości poboru środków z konta Kupującego, Kupujący będzie miał możliwość  dalszego korzystania z Abonamentu.

§ 7

Korzystanie z materiałów – usługi subskrybcyjne

„Akademia Pozytywnej Egoistki”

 1. Dostęp do platformy zostanie udzielony Kupującemu poprzez przesłanie niezbędnych danych do logowania na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 2. W ramach usług subskrypcyjnych (m.in. w ramach „Akademii Pozytywnej Egoistki”), możliwe jest korzystanie z platformy wyłącznie przez 1 osobę.
 3. W ramach umowy, możliwe jest korzystanie z platformy wyłącznie na jednym urządzeniu w tym samym momencie. Zalogowanie się na drugim urządzeniu w tym samym czasie będzie niemożliwe.
 4. Prawami autorskimi do logo, treści i materiałów zawartych na platformie dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję.
 5. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych informacji i materiałów udostępnianych Kupującemu w ramach usługi.
 6. Kupujący otrzymuje dostęp do webinarów/ nagrań z Livów w liczbie wskazanej w ofercie.
 7. Szczegółowy harmonogram Livów będzie określany na bieżąco i ogłaszany Kupującym przed planowanym Livem.

§ 8

Dostęp do produktów
 (nie dotyczy produktów fizycznych oraz wydarzeń stacjonarnych)

 1. Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Produktu.
 2. W przypadku gdy nie wskazano inaczej w opisie produktu, Produkt zostanie udostępniony niezwłocznie po zakupie.
 3. W przypadku gdy do korzystania z produktów konieczne jest posiadanie konta w ramach platformy kursowej, złożenie zamówienia jest równoznaczne z założeniem dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej.
 4. W przypadku produktów elektronicznych dostęp do treści może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do produktu. Jeżeli dostęp do produktów, przyznawany jest na czas nieoznaczony, w przypadku gdy Sprzedawca zrezygnuje z udostępniania produktów w ramach platformy, Kupujący będzie miał możliwość pobrania wszystkich materiałów wchodzących w skład produktu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

3) nie rozpowszechniać produktu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 9

Dostawa Produktu Tradycyjnego

 1. Zakupione Produkty Tradycyjne zostaną dostarczone Kupującemu na podany w formularzu zamówienia adres oraz w wybrany podczas składania zamówienia sposób.
 2. Dostawa Produktów Tradycyjnych możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określił na Stronie. Jeżeli koszt dostawy ponosi Kupujący, doliczany jest on do wartości zamówienia.
 4. W przypadku zakupu kilku Produktów Tradycyjnych w ramach jednego zamówienia, zamówione Produkty Tradycyjne mogą zostać przesłane do Kupującego w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.
 5. Zakupione Produkty Tradycyjne zostaną dostarczone Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 10

Wydarzenia

 1. W Wydarzeniach organizowanych w ramach „Projektu Egoistka” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, celem dopuszczenia ich do udziału w warsztatach muszą przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w warsztatach, zawierającą wskazanie, jakiego rodzaju zajęć i w jakim terminie zgoda dotyczy lub mogą uczestniczyć pod opieką rodziców.
 2. Zalecenia, o których mowa w §3 stosuje się odpowiednio.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniach „Projekt Egoistka” jest dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych zajęć poprzez stronę sklepu, z czego 30% stanowi bezzwrotny zadatek.
 4. Opis każdego warsztatu, wykładu czy prezentacji dostępny jest na Stronie. Przy ww. opisie wskazana jest każdorazowa cena danego rodzaju zajęć oraz program warsztatów.
 5. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i ewentualnego noclegu ponosi Uczestnik.
 6. Opłata za udział w zajęciach jest bezzwrotna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dokonanie płatności przez Kupującego jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług polegających na organizacji warsztatów (zajęć) o tematyce, w miejscu i w czasie określonych w każdorazowym opisie zamieszczonym na stronie Sklepu.
 8. W czasie każdych zajęć Uczestnik ma prawo w każdym momencie odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach bez podania przyczyny.
 9. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez wyraźnej zgody Organizatora jest zabronione i może stanowić podstawę do odpowiedzialności odszkodowawczej ze strony Sprzedawcy.
 10. W trosce o najwyższą jakość zajęć i komfort Uczestników, Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na wydarzenie. Prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się, z uwagi na dezorganizację wydarzenia.
 11. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach Uczestników, którzy zakłócają przebieg zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość promocji partnerów „Projektu Egoistka” w trakcie trwania zajęć, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych kierowanych do Uczestnika za jego uprzednią zgodą.                                                          

§ 11

Zgoda na wizerunek

 1. Sprzedawca może utrwalać przebieg wydarzeń stacjonarnych i on-linowych dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 2. Wizerunek osób biorących udział w wydarzeniach stacjonarnych i on-linowych może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora.
 3. Kupujący (o ile jest jednocześnie Uczestnikiem) wyraża zgodę na powyższe.
 4. Kupujący dokonując Rejestracji Uczestnika oświadcza, że uzyskał zgodę Uczestnika na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz że zobowiązał się tej zgody nie cofnąć.
 5. Wizerunek Uczestnika Konferencji może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Sprzedawcy – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej, portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube itp. (w ramach profilu Sprzedawcy).   

§ 12

Odstąpienie od umowy
(dotyczy Konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do:
  1. umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  1. umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wzór – załącznik nr 2 do Regulaminu)

§ 13

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad, jak również wykonać Usługę w sposób niewadliwy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), jak również gdy wykona Usługę w sposób wadliwy.
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu lub Usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (adres: Monika Klekotko Marketing ul. Gizów 3 m 70, 01-249 Warszawa) lub pocztą elektroniczną (biuro@projektegoistka.pl).
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 14

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://projektegoistka.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 16

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.06.2021r.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.


Poprzednie wersje regulaminu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).             

Nasze dane do kontaktu: Monika Klekotko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Monika Klekotko Marketing” z siedzibą w Warszawie (01-249), ul. Gizów 3 m 70

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzyskaliśmy wyraźną zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będziesz zobowiązany zapłacić wynagrodzenie proporcjonalne do świadczeń spełnionych do chwili otrzymania informacji o odstąpieniu od niniejszej umowy.”

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    Adresat: Monika Klekotko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Monika Klekotko Marketing” z siedzibą w Warszawie (01-249), ul. Gizów 3 m 70  

    Odstępuję od umowy z dnia*… następujących rzeczy*… polegającej na*…..       

   
Imię i nazwisko, adres klienta …. Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

    Data …………………………………………………   

* uzupełnic

Poprzednie wersje regulaminu: