fbpx

Regulamin sprzedaży sklepu Projekt Egoistka

Regulamin sprzedaży Projektu Egoistka

Organizatorem ,,Projekt Egoistka” jest firma Monika Klekotko Marketing z siedzibą w Warszawie (01-249) przy ul. Gizów 3 m 70, NIP: 5222928969, Regon: 142455590.

Jeżeli masz pytania to możesz się skontaktować z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@projektegoistka.pl

Życzymy udanych zakupów

zespół Projekt Egoistka

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu sprzedaży, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, biorąca udział w Wydarzeniu,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.projektegoistka.pl/regulamin/,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.projektegoistka.pl/sklep/,
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.projektegoistka.pl
 7. Kurs – kurs on-line, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy; wszystkie dostępne Kursy opisane są na Stronie,
 8. Produkt Elektroniczny – produkt elektroniczny inny niż Kurs będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym; wszystkie dostępne Produkty Elektroniczne opisane są na Stronie,
 9. Produkt Tradycyjny – produkt fizyczny; wszystkie dostępne Produkty Tradycyjne opisane są na Stronie;
 10. Wydarzenie – warsztaty, konferencje, wyjazdy, spotkania autorskie, kursy odbywają się stacjonarnie, na żywo; wszystkie dostępne Wydarzenia opisane są na Stronie;
 11. Usługa – usługa wykonywana indywidualnie, taka jak np. przeprowadzenie konsultacji; wszystkie dostępne Usługi opisane są na Stronie.
 12. PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 13. Serwis Przelewy24 (Serwis) – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.
 14. PayPal – system płatności elektronicznych PayPal obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 15. Sprzedawca – Monika Klekotko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Monika Klekotko Marketing” z siedzibą w Warszawie (01-249), ul. Gizów 3 m 70, NIP: 5222928969, Regon: 142455590.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów, Produktów Elektronicznych, Produktów Tradycyjnych (sprzedaż Produktów Tradycyjnych ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), Wydarzeń i Usług oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktu Tradycyjnego, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu lub Produktu Elektronicznego oraz umowy o świadczenie Usługi.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z Kursu lub Produktu Elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  5. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  6. standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  7. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@ankadziedzic.pl.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 9. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 10. Wszystkie Produkty Tradycyjne oferowane na Stronie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kursy oraz Produkty Elektroniczne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursów lub Produktów Elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4

Zakupy

 1. W celu zakupu Kursu, Produktu Elektronicznego lub Produktu Tradycyjnego Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać interesujący go Kurs, Produkt Elektroniczny, Produkt Fizyczny spośród dostępnych na Stronie i kliknąć w przycisk „Kup teraz”, „Dodaj do koszyka” lub inny o podobnej treści,
  2. sprawdzić zawartość koszyka i wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane osobowe oraz wybierając sposób płatności,
  3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  4. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu Przelewy24 lub PayPal celem dokonania zapłaty za zamówienie.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę sprzedaży lub umowę o dostarczenie treści cyfrowych (w zależności od przedmiotu zamówienia) uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§ 5

Udostępnienie Kursu lub Produktu Elektronicznego

 1. Zakupiony Kurs lub Produkt Elektroniczny zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Kursu lub Produktu Elektronicznego.
 2. Dostęp do kursu on-line i produktów elektronicznych odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.
 3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 4. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca zastrzega prawo do zamknięcia dostępu do kursu w dowolnym dla siebie momencie, przy czym gwarantuje, że dostęp dla każdego użytkownika nie będzie krótszy niż 12 miesięcy. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.
 7. Szczegóły związane z przebiegiem Kursu znajdują się w opisie Kursu na Stronie.
 8. Zakupiony Kurs lub Produkt Elektroniczny zostanie udostępniony Kupującemu w terminie wskazanym w opisie Kursu lub Produktu Elektronicznego na Stronie.
 9. Jeżeli wybrany wariant Kursu lub Produktu Elektronicznego przewiduje dodatkowe świadczenia ze strony Sprzedawcy, zostaną one wykonane zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Kursu lub Produktu Elektronicznego na Stronie.
 10. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do korzystania z Kursu lub Produktu Elektronicznego, Kupujący może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia od Sprzedawcy, kontaktując się z nim pod adresem e-mail biuro@projektegoistka.pl
 11. Osoby w trakcie leczenia przewlekłych stanów chorobowych, po urazach, leczenia psychiatrycznego, jak również osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w Kursach i  zakupie Produktów Elektronicznych „Projektu Egoistka” skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Uprzednia konsultacja lekarska zalecana jest w szczególności wszystkim osobom, które mają wątpliwości, co do tego jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia. W razie wątpliwości dotyczących wybranych zajęć bądź trudności w znalezieniu kompetentnej konsultacji psychologicznej, wskazane jest zgłoszenie istniejących wątpliwości w tym zakresie Sprzedawcy (biuro@projektegoistka.pl). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.

§ 6

Dostawa Produktu Tradycyjnego

 1. Zakupione Produkty Tradycyjne zostaną dostarczone Kupującemu na podany w formularzu zamówienia adres oraz w wybrany podczas składania zamówienia sposób.
 2. Dostawa Produktów Tradycyjnych możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określił na Stronie. Jeżeli koszt dostawy ponosi Kupujący, doliczany jest on do wartości zamówienia.
 4. W przypadku zakupu kilku Produktów Tradycyjnych w ramach jednego zamówienia, zamówione Produkty Tradycyjne mogą zostać przesłane do Kupującego w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.
 5. Zakupione Produkty Tradycyjne zostaną dostarczone Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 7

Zamówienie i wykonanie Usługi

 1. W celu zamówienia Usługi, Kupujący musi kliknąć w przycisk „Zamów” widoczny przy opisie danej usługi i przesłać zamówienie do Sprzedawcy w postaci wiadomości e-mail.
 2. W ciągu trzech dni roboczych od przesłania wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawca prześle Kupującemu wiadomość ze szczegółami dotyczącymi wykonania Usługi oraz warunkami płatności.
 3. Jeżeli Kupujący akceptuje warunki wykonania Usługi i płatności za Usługę, musi wykonać płatność za usługę przed jej wykonaniem. Z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 4. Usługa zostanie wykonana zgodnie z opisem Usługi znajdującym się na Stronie oraz zgodnie z warunkami wykonania usługi zawartymi w wiadomości, o której mowa w ust. 2 powyżej.

§ 8

Udział w Wydarzeniach

 1. W Wydarzeniach organizowanych w ramach „Projektu Egoistka” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, celem dopuszczenia ich do udziału w warsztatach muszą przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w warsztatach, zawierającą wskazanie, jakiego rodzaju zajęć i w jakim terminie zgoda dotyczy lub mogą uczestniczyć pod opieką rodziców.
 2. Osoby uczestniczące w warsztatach „Projekt Egoistka” biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i  psychicznego (emocjonalnego), zarówno w czasie zajęć jak i w przerwach między zajęciami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniach „Projekt Egoistka” jest dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych zajęć poprzez stronę internetową https://projektegoistka.pl/sklep z czego 30% stanowi bezzwrotny zadatek.
 4. Opis każdego warsztatu, wykładu czy prezentacji dostępny jest na Stronie. Przy ww. opisie wskazana jest każdorazowa cena danego rodzaju zajęć oraz program warsztatów.
 5. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i ewentualnego noclegu ponosi Uczestnik.
 6. Opłata za udział w zajęciach jest bezzwrotna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 7. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na warsztaty poprzez Sklep, dokonując jednocześnie płatności.
 8. Dokonanie zgłoszenia przez Uczestnika w sposób określony w §8 pkt. 7 powyżej jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług polegających na organizacji warsztatów (zajęć) o tematyce, w miejscu i w czasie określonych w każdorazowym opisie zamieszczonym na stronie Sklepu.
 9. Po zaksięgowaniu opłaty Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w warsztatach najpóźniej pięć dni roboczych przed jego planowanym terminem.
 10. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z organizatorem w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu. Oświadczenie o odstąpieniu składane przez Uczestnika wymaga formy pisemnej i powinno zostać przesłane Organizatorowi na adres mailowy: biuro@projektegoistka.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób i w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Organizator jest zobowiązany do zwrotu opłaty dokonanej przez Uczestnika, po potrąceniu zadatku w wysokości 30% wartości zakupu.

(Adnotacja: Od w/w punktu nie ma ustępstw nawet w przypadkach losowych. Dlatego proszę zastanów się dwukrotnie zanim dokonasz zakupu.)

 1. W przypadku odwołania udziału w warsztacie przez uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu, opłata nie będzie zwracana.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych. W tej sytuacji Uczestnik w pierwszej kolejności ma prawo do wyboru innego terminu zajęć lub innych zajęć z aktualnego kalendarium ,,Projektu Egoistka”. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie jest dogodny dla Uczestnika, możliwy jest zwrot wniesionej opłaty w wysokości nominalnej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia warsztatów, lub w przypadku, jeśli zaistnieje taka konieczność, o czym poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli prelegent z przyczyn losowych nie dojedzie na warsztaty. W takiej sytuacji organizator zapewni zastępstwo.
 5. Odwołanie zajęć przez Sprzedawcę możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej a uniemożliwiających odbycie zajęć w zaplanowanym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do odwołania zajęć nawet w dniu ich rozpoczęcia. Sprzedawca jest wówczas zobowiązany do poinformowania Uczestnika o najbliższym możliwym terminie zajęć z zagwarantowaniem pierwszeństwa uczestnictwa Uczestnikom zapisanym na pierwszy termin. W przypadku zmiany z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik jest uprawniony według własnego wyboru do żądania zwrotu opłaty uiszczonej za udział w zajęciach lub zaliczenia opłaty do udziału w pierwszym możliwym terminie zajęć.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz zamknięcia listy Uczestników danego kursu.
 7. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa tylko poprzez kontakt pod adresem biuro@projektegoistka.pl Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy zmiany rezerwacji Uczestnikowi.
 8. W czasie każdych zajęć Uczestnik ma prawo w każdym momencie odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach bez podania przyczyny.
 9. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez wyraźnej zgody Organizatora jest zabronione. Organizator jest uprawniony do natychmiastowego skreślenia z listy uczestników warsztatów Uczestnika, który naruszy ww. zakaz. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za udział w warsztatach.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, filmowania, nagrywania i utrwalania przebiegu zajęć w jakiejkolwiek innej postaci oraz wykorzystania uzyskanego w ten sposób materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz do udzielania zgody innym podmiotom w tym zakresie, pod warunkiem, że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu uprzedniej zgody Uczestników i prowadzącego konkretne zajęcia. Udzielając zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik warsztatów wyraża tym samym nieodwołalną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji „Projektu Egoistka” w szczególności w drodze publikacji przez Organizatora lub partnerów współpracujących z Organizatorem zdjęć lub filmów z przebiegu warsztatów.
 11. W trosce o najwyższą jakość zajęć i komfort Uczestników, Uczestnicy proszeni są o punktualne przybycie na zajęcia. Prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się, jeżeli spóźnienie to jest rażąco duże i dezorganizuje osobie prowadzącej harmonogram zajęć.
 12. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach Uczestników, którzy w jakikolwiek sposób zakłócają przebieg zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – tak osobiste jak i majątkowe – wyrządzone osobom trzecim przez Uczestnika warsztatów tak w trakcie zajęć jak i w przerwie między zajęciami. Powyższe dotyczy w szczególności zniszczenia jakiegokolwiek mienia należącego tak do innych Uczestników jak i do podmiotów, na których terenie warsztaty są organizowane lub z którymi Organizator współpracuje przy organizacji warsztatów. Uczestnik postępowania, który dopuścił się wyrządzenia szkody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość promocji partnerów „Projektu Egoistka” w trakcie trwania zajęć, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych kierowanych do Uczestnika za jego uprzednią zgodą.
 15. Zgłoszenie i opłacenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 16. Osoby w trakcie leczenia przewlekłych stanów chorobowych, po urazach, leczenia psychiatrycznego, jak również osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w Wydarzeniach „Projektu Egoistka” skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Uprzednia konsultacja lekarska zalecana jest w szczególności wszystkim osobom, które mają wątpliwości, co do tego jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia. W razie wątpliwości dotyczących wybranych zajęć bądź trudności w znalezieniu kompetentnej konsultacji psychologicznej, wskazane jest zgłoszenie istniejących wątpliwości w tym zakresie Sprzedawcy (biuro@projektegoistka.pl). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.

§ 9

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą (Monika Klekotko Marketing ul. Gizów 3 m 70, 01-249 Warszawa) lub pocztą elektroniczną (biuro@projektegoistka.pl).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt Tradycyjny, Kurs, Produkt Elektroniczny wolny od wad, jak również wykonać Usługę w sposób niewadliwy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt Tradycyjny, Kurs lub Produkt Elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), jak również gdy wykona Usługę w sposób wadliwy.
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu Tradycyjnego, Kursu, Produktu Elektronicznego lub Usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (Monika Klekotko Marketing ul. Gizów 3 m 70, 01-249 Warszawa) lub pocztą elektroniczną (biuro@projektegoistka.pl).
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://projektegoistka.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów Tradycyjnych, Kursów, Produktów Elektronicznych i Usług na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Poprzednie wersje regulaminu:

Facebook Instagram Youtube
×
Koszyk